18. Janvāris 2022.

Prasības pretendentiem:

 • izglītība atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” 13.punktam;
 • darba pieredze izglītības vadības darbā; 
 • vismaz trīs gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības iestādē;
 • zināšanas profesionālās ievirzes sporta izglītības satura un attīstības jautājumos;
 • izglītības jomu reglamentējošo tiesību aktu pārzināšana;
 • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas prasmes profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
 • prasmes plānot un organizēt savu darbu, strādāt komandā un patstāvīgi pieņemt lēmumus;
 • prasmes pieredzējuša lietotāja līmenī darbā ar informācijas tehnoloģijām;
 • labas saskarsmes spējas un komunikācijas prasmes;
 • precizitāte un augsta atbildības izjūta.

Galvenie pienākumi:

 • plānot un nodrošināt kvalitatīvu izglītības procesu, atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • piedalīties izglītības iestādes iekšējo kārtību reglamentējošo normatīvo aktu izstrādē un nodrošināt to ievērošanu;
 • piedalīties izglītības iestādes perspektīvās attīstības programmas izstrādēs;
 • plānot savu darbu un par rezultātiem atskaitīties izglītības iestādes noteiktajā kartībā;
 • veikt mācību –treniņu grupas komplektēšanu un nodrošināt veiksmīgu izglītojamo adaptācijas procesu;
 • analizēt un vērtēt izglītības procesu un tā rezultātus, izvirzīt jaunus uzdevumus un informēt par to pedagogus, izglītojamos un viņu vecākus;
 • nodrošināt atskaišu un pārskatu sagatavošanu atbilstoši savai kompetencei;
 • sekot līdzi finansējuma izlietojumam pedagogu atalgojumam un piemaksām;
 • sagatavot un koriģēt nodarbību sarakstus;
 • piedalīties pedagoģiskās padomes sēžu sagatavošanā un organizēšanā;
 • rūpēties par izglītojamo drošību un izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu, nodrošinot drošu, veselībai nekaitīgu un psiholoģiski labvēlīgu vidi izglītības iestādē;
 • veikt citus pienākumus saskaņā ar amata aprakstu.
 •  

Darba alga:

Noteikta saskaņā ar 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”.

Iesniedzamie dokumenti:

 • dzīves un darba apraksts (CV);
 • pieteikuma vēstule;
 • izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas.

Interesentiem dokumentus iesniegt līdz 2022. gada 21.janvārim, sūtot pa e-pastu: [email protected] vai pa pastu Ventspils Sporta skolai “Spars”, Sporta iela 7/9, Ventspils, LV-3601.

Sazināsimies tikai ar kandidātiem, kuri tiks uzaicināti uz nākamo konkursa kārtu!

Informējam, ka iesūtot CV, Jūs piekrītat norādīto personas datu apstrādei personāla atlases procesā.

Dalies