16. Aprīlis 2021.

Ventspils Sporta skolā “Spars” aizvadītajā gadā divos posmos norisinājās darbības kvalitātes vērtēšana profesionālās ievirzes izglītības programmas īstenošanā, kuru veic Izglītības kvalitātes valsts dienests. Šajā nedēļā tika saņemts ekspertu komisiju ziņojums, kurā apstiprināts, ka Ventspils Sporta skola “Spars” sekmīgi akreditēta līdz 2026.gadam.

“Spars” bija viena no pirmajām skolām Latvijā un pirmā Ventspilī, kurai kvalitātes vērtēšanu nācās veikt attālinātā režīmā, kas prasīja papildus pūles gan skolas pedagogiem un administrācijai, gan arī ekspertu komisijai, jo šāds attālinātais vērtēšanas process bija jaunums. Sporta skolā tika vērtētas 18 programmas, bet 19. programma, kura tiek īstenota svarcelšanā 30V jeb sporta meistarības pilnveidošanas un augstākās sporta meistarības programmā, tiks vērtēta 2021.gada septembrī, kad jaunās grupas uzsāks mācības šajā programmā. Sporta skolā ir iespēja apgūt 10 sporta veidus 19 programmās, kurās kopumā 2020./2021. mācību gadā darbojas 1100 izglītojamie.

Skolas darbības kvalitāte tika vērtēta 7 jomās un 19 kritērijos, nosakot vērtējuma līmeņus. Ekspertu komisija 10 ekspertu un 1 ekspertu komisijas vadītājas sastāvā  ļoti atzinīgi novērtēja skolas materiāli tehnisko bāzi, psiholoģiskos un sociālpedagoģisko atbalstu, kā arī īpaši izcēla Ventspils jaunajiem sportistiem iespēju saņemt medicīnisko palīdzību pie sporta ārsta, kas ikdienā uzrauga izglītojamo veselību, un moderno fizioterapijas centru, kurā ar Ventspils pilsētas pašvaldības finansiālo atbalstu izglītojamie bez maksas var saņemt kvalitatīvus un modernus fizioterapijas pakalpojumus. Tāpat novērtēja arī fizisko sagatavotības treneru piesaisti treniņu procesā, strādājot tandēmā ar konkrētā sporta veida treneri, tādējādi uzlabojot mācīšanas un mācīšanās kvalitāti. Ekspertu komisija pie ieteikumiem minēja nepieciešamību pilnveidot peldēšanas sporta veida mācīšanas kvalitāti jaunākajās grupās, kā arī mērķtiecīgāk virzīt pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi un aicināja turpināt piesaistīt skolai jaunos pedagogus.

Paralēli skolas darbības kvalitātes novērtēšanai tika novērtēta arī skolas direktores Solvitas Pleinicas profesionālā darbība. Akreditācijas ekspertu komisija izvērtēja vadītājam nepieciešamo kvalifikāciju un kompetences un atzina, ka skolas direktore atbilst ieņemamajam amatam.

Ventspils Sporta skola “Spars” ir viena no nedaudzajām sporta skolām Latvijā, kurā izglītojamajiem ir iespēja nodarboties bez mācību maksas. Ar Ventspils pilsētas pašvaldības finansiālo atbalstu, kura ir arī skolas dibinātāja, tiek nodrošināta materiāli tehniskā bāze, sporta inventārs, dienas nauda komandējumiem pedagogiem un izglītojamajiem, transporta izdevumi nokļūšanai uz sacensībām, medicīniskā palīdzība un fizioterapijas pakalpojumi, administratīvā darba nodrošinājums, kā arī atalgojums administrācijai, tehniskam personālam un arī pedagogiem. Ik gadu tiek nodrošinātas piemaksas pedagogiem par papildus darbu vasaras mēnešos, organizējot papildus sporta aktivitātes, kā arī papildus samaksas visu gadu var saņemt tie pedagogi, kuriem iepriekšējā gadā izglītojamie ir sasnieguši augstus sportiskos sasniegumus pasaules, Eiropas un Latvijas līmeņa sacensībās. Kopumā Ventspils pilsētas pašvaldība 2021. gada budžetā Ventspils Sporta skolas “Spars” darbības nodrošināšanai paredzējusi 865 000 EUR, tādējādi vidēji vienu audzēkni finansējot 786 EUR apmērā.

Ventspils Sporta skola “Spars” saņem finansējumu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no Izglītības un zinātnes ministrijas. 2021. gadā skolai tika piešķirts finansējums 476 475 EUR apmērā, kas pilnībā nenosedza nepieciešamo atalgojumu visiem pedagogiem. Lai saglabātu visas mācību grupas un nodrošinātu Ventspils pilsētas bērniem iespēju saņemt profesionālas ievirzes izglītību sportā, Ventspils pilsētas pašvaldība skolas budžetā piešķīra paredzamo trūkstošo summu  pedagogu atalgojumam un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 78 600 EUR apmērā. Ņemot vērā, ka šobrīd izstrādes stadijā esošās Valsts Sporta politikas pamatnostādnēs 2021. – 2027.gadam nav paredzēts valsts finansējums pilnā apmērā pedagogu darba samaksām, tad arī turpmāk Ventspils pilsētas pašvaldības atbalsts būs ļoti svarīgs sporta skolas attīstībā.

Ventspils Sporta skola “Spars” pateicas pedagogiem, izglītojamajiem un viņu vecākiem, kā arī tehniskajiem darbiniekiem par neatlaidību, mērķtiecību un rūpēm šajā izaicinājumiem pilnajā laikā, kā arī par atbalstu un iesaisti sekmīgas skolas akreditācijas procesa organizēšanā un norisē.

2021. gada 2.jūnijā Ventspils Sporta skolas “Spars” svinēs savu 70.dzimšanas dienu!

Dalies